مجوز ها

permissons

اطلاعات حساب بانکی جهت واریز وجه

 • بانک ملت

  شماره حساب : بانک ملت

  به نام :تضامنی شهرام ابراهیمی و شریک 

  شماره شبا IR910120000000008076730036

  شماره حساب 8076730036

 • بانک ملی

  شماره حساب : بانک ملی

  به نام :شرکت تضامنی شهرام ابراهیمی و شریک 

  شماره شبا IR76017000000044404440000

  شماره حساب 0144404440000

 • بانک صادرات

  شماره حساب : بانک صادرات

  به نام :شرکت تضامنی شهرام ابراهیمی و شریک

  شماره شبا IR0190000000110803780001

  شماره حساب 0110803780001

ثبت فیش پرداختی